Przejdź do treści

Kociocia

Strona główna » Regulamin – catsitting

Regulamin – catsitting

Regulamin Usługi Opieki Nad Kotami, świadczonej przez firmę Kociocia – Marta Gałan

§1 DEFINICJE

 1. Usługodawca (firma Kociocia – Marta Gałan, z siedzibą w Warszawie 00-020, ul. Chmielna 2 lok. 31, NIP: 5252909994, REGON: 522159995), świadczy w szczególności usługi opieki nad zwierzętami (kotami), konsultacji behawioralnych i żywieniowych kotów, projektowania wnętrz i mebli oraz sprzedaży akcesoriów dla kotów i innych zwierząt domowych.
 2. Regulamin Opieki Nad Kotami/Umowa o świadczenie usług opieki nad kotem – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.
 3. Usługobiorca/Klient/Powierzający – Właściciel powierzonego pod opiekę zwierzęcia lub osoba nie będąca Właścicielem zwierzęcia, mająca pełne prawa udzielone przez Właściciela do oddania zwierzęcia pod opiekę Opiekuna/Catsittera.
 4. Opiekun/Catsitter – Usługodawca lub osoba, która w imieniu Usługodawcy zajmuje się powierzonymi pod opiekę zwierzętami. Opiekun posiada stosowną wiedzę oraz odpowiednie przeszkolenie do sprawowania opieki nad zwierzętami.
 5. Siedziba/mieszkanie – lokal, w którym odbędą się wizyty w ramach usługi opieki nad kotami. Usługodawca oświadcza, iż ma wszelkie prawa do użytkowania niniejszego lokalu oraz powierzenia  do niego kluczy osobom trzecim (Usługodawcy).
 6. Kwestionariusz/ankieta – załącznik do niniejszego regulaminu, określający szczegóły dotyczące zwierząt oraz wymagań Klienta odnośnie wizyt pielęgnacyjnych w formie kwestionariusza Google Forms. 
 7. Usługa/Opieka/Catsitting/Wizyta pielęgnacyjna – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Usługobiorców, w szczególności opieki nad zwierzętami w domu Klienta lub Opiekuna. Za wykonanie usługi, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie, zgodne z Cennikiem, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 8. Spotkanie zapoznawcze/wizyta zapoznawcza – pierwsze spotkanie, na którym omówione zostaną szczegóły dotyczące ankiety oraz podpisana umowa. Spotkanie ma charakter obligatoryjny, jeżeli opieka sprawowana jest po raz pierwszy. Pierwsze spotkanie zapoznawcze jest bezpłatne. Ewentualne kolejne spotkania zapoznawcze podlegają opłacie zgodnej z Cennikiem.
 9. Cykl wizyt/cykl opiek – zarezerwowane wizyty w dniach kolejno po sobie następujących.
 10. Strefa – dzielnica Warszawy, w której znajduje się siedziba Powierzającego, według której określa się cenę za poszczególną wizytę pielęgnacyjną.
 11. Faktura/Faktura pro forma – dokument, będący propozycją dla Klienta, wysyłany jako forma wezwania do zapłaty.
 12. Kwota rezerwacyjna – opłata ponoszona przez Usługobiorcę, w związku ze zobowiązaniem Usługodawcy do rezerwacji terminu opieki nad zwierzętami. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, w przypadku zmiany lub odwołania terminów opiek. Wysokość opłaty rezerwacyjnej ustalana jest zgodnie z Cennikiem.
 13. Karta Stałego Klienta (KSK) – karta pozostawiona przez Opiekuna podczas wizyt pielęgnacyjnych, uprawniająca do korzystania z bezpłatnej wizyty.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I REZERWACJA

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa szczegółowe warunki i zasady korzystania z usługi opieki nad kotami przez Kociocia – Marta Gałan, z siedzibą w Warszawie 00-020, ul. Chmielna 2 lok. 31, NIP: 5252909994, REGON: 522159995, zwanej dalej Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady opieki nad kotami.
 3. Stronami Umowy o świadczenie usług są Usługodawca i Usługobiorca/Klient.
 4. Do zawarcia Umowy o sprawowanie opieki nad powierzonym zwierzęciem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, dochodzi w chwili potwierdzenia przez Właściciela woli zawarcia umowy.
 5. Realizacją opieki nad kotami zajmuje się Usługodawca i/lub wyznaczone przez niego osoby – Catsitterzy/Opiekunowie, na których Usługobiorca wyraża zgodę.
 6. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowi Kwestionariusz, wypełniony przez Klienta, przesłany po dokonaniu przez Usługobiorcę rezerwacji oraz Cennik zamieszczony na stronie https://kociocia.pl
 7. Usługodawca sprawuje opiekę nad zwierzętami w terminie i miejscu uzgodnionym z Właścicielem zwierzęcia lub inną osobą, działającą w imieniu Właściciela i posiadającą ważne umocowanie do zawarcia umowy o świadczenie usług, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługi świadczone są każdorazowo przez Opiekuna, w terminach zarezerwowanych i potwierdzonych przez Usługodawcę.
 9. Rezerwacji terminów można dokonywać przez stronę internetową https://kociocia.pl/rezerwacje przez 24 godziny na dobę. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi e-mailowo, wg kolejności zgłoszeń, w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji. Zamówienia złożone po godzinie 17:00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca (lub wyznaczony przez niego Opiekun), zobowiązuje się wykonania postanowień niniejszej umowy ze szczególną starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
 2. Opiekun zobowiązany jest do odbywania wizyt pielęgnacyjnych w czasie wskazanym w rezerwacjach, jednakże zastrzega sobie prawo do zmiany godzin ze względów logistycznych lub konieczności podania zwierzętom leków w określonych porach.
 3. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania czasu trwania  wizyty, określonego w Rezerwacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do:
  1. zapewnienia możliwie najlepszej opieki nad zwierzętami, dbania o ich dobrostan i bezpieczeństwo, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami
  2. umycia misek po jedzeniu i wodzie
  3. wymiany wody
  4. przetarcia miejsca karmienia
  5. podania kotom jedzenia, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Kwestionariuszu
  6. przebrania kuwet z nieczystości oraz uprzątnięcia rozsypanego  żwirku w okolicy kuwety
  7. przeglądu mieszkania i uprzątnięcia ewentualnych nieczystości, pozostawionych przez kota
  8. zabawy z kotem zgodnie z cyklem łowieckim i pieszczot, jeśli zwierzęta będą miały na to ochotę
  9. podania leków zgodnie z wytycznymi określonymi przez Właściciela w kwestionariuszu
  10. w miarę możliwości stosowania się do wszystkich sugestii i zaleceń opisanych przez Klienta w Kwestionariuszu
  11. nie stosowania metod awersyjnych i wywołujących w kocie stres i lęk
  12. informowania Klienta o wszelkich zaobserwowanych zachowaniach nieprawidłowych lub objawach chorobowych, jeśli takie stwierdzą
  13. zdawanie na bieżąco relacji z wizyty za pomocą wspólnie ustalonego komunikatora (Messenger, iMessage lub WhatsApp).
  14. niezwłocznego kontaktu z Właścicielem w sytuacji kryzysowej (choroba, uszkodzenie ciała, zaginięcie lub śmierć zwierzęcia)
  15. udzielenia zwierzęciu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej oraz zabrania do Lecznicy Weterynaryjnej, w przypadku, gdy stwierdzi, że zwierzę tego wymaga
 5. Usługodawca może odmówić opieki nad zwierzęciem w sytuacji, gdyby zagrożone było zdrowie Opiekuna lub innych zwierząt, będących pod jego opieką, w szczególności:
  1. zwierząt agresywnych, zwłaszcza podczas  podawania leków
  2. zwierząt bez ważnych szczepień, nie odrobaczonych i/lub bez aktualnych badań kału
  3. zwierząt  wychodzących na dwór bez kontroli (pasożyty i inne patogeny)
  4. zwierząt w rui
 6. Usługodawca nie może powierzyć prac wymienionych w niniejszej umowie osobom trzecim bez zgody Usługobiorcy. W przypadku zdarzeń losowych (choroba lub niedyspozycja Opiekuna), Usługodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwierzętom opieki przez osobę zastępczą, posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozostającą w stałym kontakcie z Usługodawcą i Usługobiorcą.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z aktualnie obowiązującym Cennikiem i akceptuje jego treść. 
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat związanych z rezerwacją, wykonaniem usługi oraz dodatkowych opłat poniesionych przez Opiekuna, określonych w §7 i §8 niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca  zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza, jeżeli usługa będzie wykonywana przez Usługodawcę po raz pierwszy. W przypadku kolejnego powierzenia opieki nad danym zwierzęciem, Usługodawca ma obowiązek aktualizować treść Kwestionariusza, jeżeli informacje podane uprzednio uległy zmianie lub dezaktualizacji. Obowiązek prawidłowego wypełnienia Kwestionariusza obciąża Właściciela. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepełne lub nieprawidłowe podanie informacji na temat powierzonych zwierząt i ich stanu zdrowia. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania opiekuna o rzeczywistym charakterze zwierzęcia i przekazania w Kwestionariuszu informacji zgodnych z prawdą.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi książeczki zdrowia zwierzęcia lub innego zaświadczenia potwierdzającego wykonanie aktualnych szczepień, odrobaczenia i/lub badania kału
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do pozostawienia Opiekunowi kluczy do mieszkania oraz ich odbioru, na zasadach określonych w §5 pkt. 1, 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do pozostawienia w mieszkaniu wystarczającej na cały okres sprawowania opieki nad zwierzęciem  ilości jedzenia, żwirku oraz leków dla powierzonych zwierząt. Konieczność dokupienia w/w może wiązać się z dodatkowymi opłatami, określonymi w Cenniku oraz §7 niniejszego Regulaminu.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do pozostawienia w widocznym miejscu w mieszkaniu transportera, podkładów higienicznych oraz dokumentacji medycznej kota, na wypadek konieczności odbycia wizyty w lecznicy weterynaryjnej. Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Opiekuna kosztów związanych z wizytą w lecznicy, transportu z i do lecznicy oraz niezwłocznego uiszczenia opłaty za wizyty w lecznicy weterynaryjnej, określonej w Cenniku (najpóźniej 3 dni robocze od dnia zakończenia opieki).
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Opiekuna o miejscu przechowywania środków czystości i akcesoriów niezbędnych do sprawowania opieki nad zwierzęciem.
 10. Usługobiorca oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z następujących zagrożeń: mimo należytej staranności, zwierzęta mogą zniszczyć elementy wyposażenia Lokalu oraz dokonać innych szkód w mieniu Właściciela, Usługodawcy lub osób trzecich oraz że zwierzęta mogą bawić się na tyle intensywnie, że podczas zabawy mogą ulec zranieniu.
 11. Usługobiorca oświadcza, że w przypadku zachorowania lub śmierci zwierzęcia w czasie lub po sprawowaniu opieki przez Opiekuna, nie będzie dochodzić roszczeń wynikających z tego tytułu od Usługodawcy i/lub opiekuna. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za chorobę lub śmierć powierzonych im zwierząt.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. W celu umożliwienia dostępu do Lokalu, Usługobiorca przekaże klucze do Lokalu bezpośrednio do rąk własnych Opiekuna oraz poinformuje o sposobie dostania się do budynku i przekaże niezbędne kody, czipy lub klucze. Przekazanie kluczy nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia opieki. 
 2. Przekazanie kluczy do Lokalu w inny sposób niż wskazany w §5 pkt. 1 Regulaminu (np. w portierni), może nastąpić po uzgodnieniu tej kwestii z Opiekunem, jednakże na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Odebranie kluczy z miejsca wskazanego przez Właściciela może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty, w wysokości wskazanej w Cenniku.
 3. Po zakończeniu opieki, Właściciel ma obowiązek odebrać klucze do Lokalu bezpośrednio od Opiekuna. Właściciel może odebrać klucze w inny sposób, jednakże na wyłączne ryzyko Właściciela (skrzynka na listy, portiernia). Odebranie kluczy z miejsca wskazanego przez Właściciela może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty, w wysokości wskazanej w Cenniku.
 4. Istnieje możliwość pozostawienia kluczy do mieszkania u Usługodawcy na poczet kolejnych opiek. Usługodawca zobowiązuje się do opisania kluczy w taki sposób, aby niemożliwe było dla osób postronnych, zidentyfikowania mieszkania, do którego zamków pasują klucze (np. tylko imieniem zwierzęcia)..
 5. Opiekun może opisać powierzone klucze, jednakże w sposób uniemożliwiający identyfikację Lokalu, w przypadku ich zagubienia (np. tylko imieniem zwierzęcia).
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do usunięcia z Lokalu lub pomieszczeń, do których dostęp mają zwierzęta toksycznych roślin oraz innych elementów, mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub życiu zwierzęcia (np. niezabezpieczone okna uchylne). W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, zrzeka się roszczeń z tytułu choroby lub śmierci zwierzęcia.
 7. Opiekun zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wchodzeniu do Lokalu, żeby zminimalizować ryzyko ucieczki zwierzęcia.
 8. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas wizyty, tj. nie otwieranie niezabezpieczonych okien i balkonów, nie wypuszczanie zwierzęcia, nie wychodzenia z kotem na spacery, nie pozostawiania otwartych okien i balkonów.
 9. Opiekun zobowiązuje się do starannego zamknięcia okien, okien i drzwi balkonowych i drzwi wejściowych do lokalu przed opuszczeniem mieszkania Klienta.
 10. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania należytej higieny, tj. mycie i dezynfekcja rąk, dezynfekcja ubrań i butów przed rozpoczęciem każdej wizyty, w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia do mieszkania Klienta z zewnątrz lub od innych zwierząt patogenów i pasożytów. 
 11. Usługobiorca oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że nie istnieją metody zabezpieczające w stu procentach przed przeniesieniem drobnoustrojów i pasożytów  i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.
 12. Usługodawca wyraża zgodę na rejestrowanie dźwięku i/lub obrazu podczas nieobecności Usługodawcy, jednakże obliguje Usługodawcę do poinformowania Usługodawcę o istnieniu urządzeń rejestrujących.
 13. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad postępowania w mieszkaniu Klienta, tj. nie ma prawa przekazywać kluczy do mieszkania osobom trzecim, wykonywać kopii kluczy, wpuszczać lub zapraszać do mieszkania Klienta osób trzecich, korzystać z domu Klienta w jakimkolwiek innym celu, niezwiązanym z opieką nad zwierzętami, palić, używać alkoholu i/lub narkotyków itp.
 14. Usługobiorca/Opiekun zobowiązuje się do nie informowania osób trzecich o terminie sprawowania opieki nad powierzonymi zwierzętami oraz nie udostępniania w mediach społecznościowych materiałów zdjęciowych i wideo podczas trwania cyklu opiek.
 15. Ze względu na konieczność pozostawienia Usługodawcy kluczy do mieszkania, Powierzający zobowiązuje się, że osoby trzecie (rodzina, znajomi, gosposia) nie będą miały dostępu do mieszkania w  czasie określonym w §3 pkt. 2 pod rygorem zwolnienia Opiekuna z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń powstałych w siedzibie Powierzającego w czasie opieki nad zwierzęciem (ucieczka kota, pozostawione otwarte okno lub drzwi, odkręcony kran itp.).
 16. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń nie wynikających z jego zaniedbania.

§6 WIZYTY W LECZNICY WETERYNARYJNEJ

 1. Usługobiorca upoważnia Opiekuna do korzystania z usług lekarza weterynarii, wskazanego w Kwestionariuszu, jeśli zwierzę przejawia objawy wymagające interwencji lekarskiej.
 2. Usługobiorca jest świadomy, że zwierzę oddane pod opiekę może wymagać diagnozy oraz leczenia i upoważnia Opiekuna do podejmowania decyzji w jego imieniu, w tym decyzje związane z diagnozą, koniecznością operacji, hospitalizacji, podawania leków i kolejnych wizyt w Lecznicy. W miarę możliwości jednak, wszelkie decyzje będą podejmowane w kontakcie z Właścicielem. 
 3. W przypadku niedostępności lekarza weterynarii wskazanego w Kwestionariuszu, Usługobiorca upoważnia Opiekuna do skorzystania z usług innego lekarza lub lecznicy weterynaryjnej, dowolnie wybranego przez Usługodawcę.
 4. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych podczas wizyt lekarskich oraz leków, dotyczących powierzonego zwierzęcia.
 5. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się pokryć wszystkie pozostałe koszty w związku z wizytą w lecznicy weterynaryjnej, określone w Cenniku, w tym koszty transportu zwierzęcia do i z lecznicy (Uber, Bolt, taksówka).
 6. Właściciel nie będzie dochodził od Usługodawcy oraz współpracujących z nim opiekunów roszczeń z tytułu podjętych przez Opiekuna działań, w szczególności przyszłych kosztów i innych skutków konsekwencji zdrowotnych, które mogą być następstwem podjętego leczenia.

§7 WYNAGRODZENIE

 1. Potwierdzenie rezerwacji obliguje do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, w wysokości określonej w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu, w terminie jak najszybszym od dokonania rezerwacji, nie później niż 3 dni robocze od potwierdzenia przez Usługodawcę terminu opieki nad zwierzętami i nie później niż w dniu rozpoczęcia cyklu opiek. Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi, jedynie na warunkach określonych w  §9 niniejszego Regulaminu (Ustawowe prawo do rozwiązania umowy zawartej na odległość). Wpłata opłaty rezerwacyjnej nastąpi przelewem na numer rachunku Usługodawcy (PKO BP) 30 1020 4900 0000 8302 3448 2820.
 2. Z tytułu wykonywania obowiązków wchodzących w zakres niniejszej umowy Opiekunce przysługuje wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Cennikiem, wypłacane w terminie do trzech dni roboczych od dnia zakończenia cyklu opiek na postawie wystawionej faktury/faktury pro-forma. W przypadku cykli opiek trwających dłużej niż 10 dni z rzędu, zapłata jest podzielona na transze wypłacane po każdym tygodniu opiek. 
 3. W przypadku zmiany, skrócenia lub wydłużenia terminu sprawowania opieki, obowiązują opłaty określone w §8 niniejszego regulaminu.
 4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, nieuwzględnionych przy zawarciu umowy, takich jak m.in. konieczność zakupu karmy lub żwirku, wizyt w lecznicy weterynaryjnej i transportu do lecznicy, określonych w §6 niniejszego Regulaminu. Usługobiorca ma obowiązek zwrotu poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych przez Usługodawcę rachunków w terminie 3 dni od dnia zakończenia opieki nad zwierzęciem.
 5. Wynagrodzenie może zostać pomniejszone w przypadku, gdy Usługobiorca spełnił warunki Programu Lojalnościowego,  określone w §10 niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Klienta obowiązują każdorazowo stawki wskazane w Cenniku aktualnym na dzień zawarcia umowy.

§8 ZMIANA LUB ODWOŁANIE REZERWACJI

 1. Usługobiorca może zwrócić się do Usługodawcy o zmianę, skrócenie lub wydłużenie terminu sprawowania opieki nad zwierzętami. Zmiana, skrócenie lub wydłużenie terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem jest możliwa wyłącznie za zgodą Usługodawcy, a w przypadku zmiany lub wydłużenia terminu – po pisemnym potwierdzeniu przez Usługodawcę gotowości do sprawowania opieki w nowym terminie. 
 2. Odwołanie, zmiana lub wydłużenie terminu sprawowania opieki, powinny zostać ustalone pisemnie (e-mail, SMS, wiadomość na komunikatorze Messenger lub WhatsApp).
 3. Odwołanie, zmiana lub wydłużenie terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem skutkować będzie naliczaniem następujących opłat:
  1. zatrzymanie przez Usługodawcę opłaty rezerwacyjnej, określonej w  §7 pkt. 1 niniejszego regulaminu, za wyjątkiem ustawowego prawa odstąpienia od umowy, określonego w §9  niniejszego regulaminu.
  2. w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem w terminie poniżej 5 dni (120 godzin) przed ustalonym terminem rozpoczęcia sprawowania opieki nad zwierzęciem, opłata rezerwacyjna wzrasta do 50% kwoty wynagrodzenia za cykl opiek. Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia opłaty rezerwacyjnej.
  3. w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem w terminie poniżej 3 dni (72 godziny) przed ustalonym terminem rozpoczęcia sprawowania opieki nad zwierzęciem, opłata rezerwacyjna wzrasta do 75% kwoty wynagrodzenia za cykl opiek. Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia opłaty rezerwacyjnej.
  4. w przypadku odwołania, zmiany lub skrócenia terminu sprawowania opieki nad zwierzęciem w terminie poniżej 12 godzin przed ustalonym terminem rozpoczęcia sprawowania opieki nad zwierzęciem, Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia 100% kwoty wynagrodzenia za cykl opiek.
 4. W sytuacjach szczególnych, Usługodawca może wyjątkowo, na wniosek Usługobiorcy, odstąpić do naliczenia całej lub części Opłaty rezerwacyjnej. Decyzja w przedmiocie odstąpienia od naliczenia całej lub części opłaty rezerwacyjnej, należy do wyłącznego uznania Usługodawcy.
 5. Wydłużenie terminu opieki w trakcie trwania cyklu opiek, związane jest z dodatkową opłatą w wysokości 20% ceny każdej wizyty pielęgnacyjnej, wykraczającej poza rezerwację.
 6. Kwota rezerwacyjna, określona w Cenniku, podlega zwrotowi jedynie na mocy pisemnego odstąpienia od umowy, określonego w §9 niniejszego Regulaminu.

§9 USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Klient może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej daty zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie oraz przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy:  kontakt@kociocia.pl
 2. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jeżeli rezygnacja z usług następuje poniżej 12h przed rozpoczęciem cyklu opiek, Usługodawca przystąpił do wykonania usług lub w pełni wykonał powierzoną mu usługę.

§10 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Usługobiorca może skorzystać ze zmniejszenia opłat z tytułu opieki nad zwierzęciem, w ramach Programu Lojalnościowego.
 2. Karta Stałego Klienta (KSK) uprawnia do skorzystania z rabatu 100% na co dziesiątą wizytę pielęgnacyjną.
  1. W ramach Programu, Usługobiorca gromadzi pieczątki na papierowej karcie za każdą odbytą przez Opiekuna wizytę pielęgnacyjną.
  2. Karta Stałego Klienta przypisana jest do kotów przebywających w jednym Lokalu.
  3. Karta Stałego Klienta zostanie pozostawiona przez Opiekuna w mieszkaniu Usługobiorcy. Każdorazowo, podczas wizyt pielęgnacyjnych, Opiekun stawia na karcie pieczęć z logo firmy Kociocia – Marta Gałan i zapisuje datę odbycia wizyty.
  4. Warunkiem skorzystania z rabatu, jest otrzymanie dziesięciu pieczęci na jednej KSK. 
  5. W przypadku nie pozostawienia pieczęci z poprzednich wizyt w widocznym miejscu, Opiekun rozpoczyna nową kartę, a poprzednia traci ważność.
  6. Nie ma możliwości połączenia kilku KSK w jedną.
 3. Za skuteczne polecenie usługi opieki nad kotem innej osobie, Usługobiorcy oraz przysługuje rabat 20% na jedną, najbliższą wizytę w ramach Catsittingu. 
  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest poinformowanie przez Osobę Poleconą Usługodawcy o Osobie polecającej podczas rezerwacji terminu oraz skorzystania z usługi Catsittingu i uiszczenie wszystkich opłat z nią związanych.
  2. Osobie Poleconej, która wskaże Polecającego na etapie rezerwacji, przysługuje rabat 20% na jedną najbliższą wizytę pielęgnacyjną.
  3. W przypadku polecenia usługi większej ilości osób, ilość wizyt z rabatem jest równa liczbie osób, której zostanie polecona usługa.
 4. Rabaty nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne ekwiwalenty.
 5. Klienci korzystający z usługi Opieki nad kotami, uprawnieni są do skorzystania z 10% rabatu na pozostałe usługi, świadczone przez firmę Kociocia – Marta Gałan (konsultacja behawioralna, konsultacja żywieniowa, projekt kocich wnętrz i mebli).

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Usługobiorca zobowiązany jest każdorazowo, przy dokonywaniu rezerwacji, do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Strony zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Umowy zawierane są każdorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Aktualna wersja Regulaminu oraz załączników została opublikowana na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce https://kociocia.pl/regulaminy.
 4. Strony mogą wprowadzić zmiany do Umowy. Treść zmian zostanie indywidualnie uzgodniona i zaakceptowana przez obie strony. Zmiany do Umowy powinny zostać uzgodnione w drodze wymiany wiadomości e-mail. Zmiany do umowy mają moc wiążącą, o ile Usługodawca zgodził się na wprowadzenie zmiany w sposób jednoznaczny i potwierdził wolę wprowadzenia zmiany w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 5. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Klientowi do pobrania w formie pliku pdf. 
 6. Usługobiorca zgadza się na bezpłatne umieszczanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działanie Usługodawcy, w tym na portalach społecznościowych i na stronie internetowej https://kociocia.pl/ i jej podstronach.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2022.